Haloalkanes and Haloarenes

Haloalkanes and Haloarenes

Question

The order of stability of the following carbocations,

  • III>II>I

  • II> III>I

  • I>II>III

  • III>I>II

Answer

D.

III>I>II

More Chapters from Haloalkanes and Haloarenes